Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemise põhimõtted Itella Estonia OÜs

Teie isikuandmete kaitse on Itella Estonia OÜ jaoks väga oluline. Käesolevas privaatsusteates kirjeldame (i) miks ja kuidas kogume ja töötleme isikuandmeid värbamise protsessis ning (ii) anname teavet, millised õigused on Itella Estonia OÜ-sse tööle kandideerijatel oma isikuandmete suhtes.

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja kogutavad andmed

1.1 Värbamisprotsessi läbiviimise eesmärgil kogub ja töötleb Itella Estonia OÜ vastutava töötlejana järgmisi tööle kandideerijate isikuandmeid:

a) isiku identifitseerimist võimaldavad andmed – eelkõige ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja vanus, isikukood, isikuttõendava dokuemndi koopia;

b) kontaktandmed kandidaadiga kontakteerumiseks – nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress;

c) uue töötaja sobivuse hindamiseks vajalikud andmed – kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist ning töökogemust puudutavad andmed, näiteks andmed hariduse, läbitud koolituste ja varasema töökogemuse kohta;

d) teadus-, arendus- ja loometegevuse andmed, sealhulgas teadustööde loetelu ja saadud uurimistoetused (akadeemilistele ametikohtadele kandideerijate puhul);

e) kodakondsuse andmed; välismaalaste puhul Eestis elamise ja töötamise õigust kinnitavad andmed.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

2.1. Kui kandidaat on esitanud kandideerimiseks nõutud andmeid, eeldab Itella Estonia OÜ kandidaadi nõusolekut isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessi läbiviimise eesmärgil.

2.2. Samuti eeldab Itella Estonia OÜ kandidaadi nõusolekut soovitajatega kontakti võtmiseks, kui kandideerimisdokumentides on soovitajate andmed märgitud.

3. Andmete säilitamine ja juurdepääsuõigused

3.1 Kui te osutute pakutavale töökohale valituks, salvestatakse teie andmed, et sõlmida teiega töö- või teenuse osutamise leping ning et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.2. Kui mittevalituks osutunud kandidaat annab selleks eraldi nõusoleku, võib Itella Estonia OÜ tema andmeid kasutada tööpakkumiste tegemiseks tulevikus. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse õigustatud huvi alusel ka võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil. Mõlemal juhul säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaadi kandideerimisdokumente üks aasta alates äraütlevast otsusest.

3.3.Töötajate värbamisel tutvuvad asjakohaste kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

4. Andmesubjekti õigused

a) õigus saada kinnitust selle kohta, kas Itella Estonia OÜ töötleb tema isikuandmeid, ja enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Andmesubjekti taotlused, mis ei ole kantud eesmärgist „olla töötlemisest teadlik ja kontrollida selle seaduslikkust”, võib Itella Estonia OÜ vastutava töötlejana tagasi lükata;

Isikuandmete muutmine

b) õigus nõuda enda kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui andmed ei ole õiged või on puudulikud;

Isikuandmete kustutamine

c) õigus nõuda, et Itella Estonia OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta andmesubjekti puudutavad isikuandmed, mille töötlemiseks ei ole enam õiguslikku alust või mida ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on andmed kogutud või neid muul viisil töödeldud;

Isikuandmete töötlemise piiramine

d) õigus nõuda Itella Estonia OÜ´lt isikuandmete töötlemise piiramist, kui:

i) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab isikuandmete õigsust kontrollida;

ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

iii) töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

iv) andmesubjekt on isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas Itella Estonia OÜ õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused;

Vastuväidete esitamine

e) õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemise aluseks on kas õigustatud huvi või kui töötlemine on vajalik avalike ülesannete täitmiseks või avaliku huvi tõttu.

Nõusoleku tagasivõtmine

f) Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui soovite isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta, saatke meile e-kiri aadressil estonia@itella.com.

5. Päringud

5.1. Kõigis küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õiguste kasutamisega, on võimalik pöörduda Itella Estonia OÜ poole e-posti aadressil  estonia@itella.com .

5.2. Kui isik on seisukohal, et Itella Estonia OÜ poolt teda puudutavate isikuandmete töötlemine on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või mõne muu isiku elu- või töökoha asukoha järgse pädeva järelevalveasutuse poole.