Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Itella Estonia OÜ teenuste üldtingimused ärikliendile (kehtivad alates 10.02.2023)

Info ja abi
Itella Estonia OÜ teenuste üldtingimused ärikliendile (kehtivad alates 10.02.2023)
Kategooria: Lepingud & tingimused
 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Itella Estonia OÜ (edaspidi: Itella) teenuste osutamise üldtingimused (edaspidi: üldtingimused) sätestavad ja reguleerivad Itella ja kliendi (edaspidi ka pool või pooled) vahelisi suhteid ning teenuse osutamise korda.
  1.2. Üldtingimused on Itella ja kliendi vahel sõlmitava teenuse lepingu (edaspidi: leping) lahutamatu osa ning need kohalduvad kõikidele Itella ja kliendi vahel sõlmitud lepingutele, mis puudutavad logistika teenuste korraldamist ja saadetiste transporti.
  1.3. Üldtingimustes on määratletud kasutatavad terminid ning sätestatud Itella ja kliendi õigused ja kohustused.
  1.4. Peale üldtingimuste kohalduvad pooltele leping, hinnakiri, teenuse (eri)tingimused (edaspidi ka teenusetingimused) ja muud Itella määratud teenusega seotud tingimused, mis on kliendile kättesaadavad Itella veebisaidi või iseteeninduse kaudu (kõik eespool nimetatud dokumendid edaspidi ühiselt nimetatud ka kui lepingudokumendid).
  1.5. Teenuste osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni 2015. aasta üldtingimustest (ELEA üldtingimused 2015) ja rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR), mida lepingudokumentidega ei reguleerita.
  1.6. Teenuse eritingimused on sätestatud lepingus ja teenusetingimustes, aga võivad tuleneda ka muudest lepingudokumentidest.
  1.7. Itella kehtestab üldtingimused, hinnakirja, teenusetingimused ja muud teenusega seotud tingimused ning võib neid muuta, kui selle tingib muudatus asjakohastes õigusaktides või võetakse kasutusele uus teenus, muudetakse teenust või lõpetatakse senise teenuse osutamine.
  1.8. Itella teavitab lepingudokumentide muutmisest Itella veebisaidil vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette enne muudatuse jõustumist. Klienti eraldi muudatustest ei teavitata. Kui klient jätkab Itella teenuse kasutamist pärast muudatuse jõustumist, siis loetakse, et ta on muudetud tingimustega nõustunud.
  1.9. Teenuste osutamisega seotud üldtingimused, hinnakirjad, teenusetingimused jne on kättesaadavad Itella veebisaidil.
  1.10. Teenuse osutamise leping võidakse sõlmida mistahes vormis, näiteks iseteeninduse kaudu, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Samuti loetakse lepingu sõlmimiseks hetke, kui Itella on asunud tellimust täitma.
  1.11. Tellimuse esitamisega või Itella pakkumusega nõustumisega kinnitab klient, et on üldtingimustega tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid täitma.
 2. MÕISTED
  2.1. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud lepingu teenuste osutamiseks Itella poolt.
  2.2. Teenused – saadetisega seotud transporditeenused sh pakiautomaadi- või pakipunktiteenus, kullerteenus, maanteetranspordi ja/või lisateenused, mida Itella osutab kliendile.
  2.3. Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja tähistatud ese, mille lubatud mõõtmed, kaal ja muud tingimused on toodud Itella veebisaidil, iseteeninduses või pooltevahelises kirjalikus lepingus. Klient kohustub tagama, et pakk vastab Itella esitatud nõuetele.
  2.4. Alus – kaubaalus (sealhulgas euroalus, FIN-alus), mis tagab lubatud kandevõime ja võimaldab ohutut käitlemist kogu veoprotsessi vältel. Saadetis, mille tegelik kaal on enam kui 35 kg, tuleb paigutada alusele.
  2.5. Saadetis – nõuetekohaselt pakendatud ja tähistatud saadetav(ad) pakk/pakid või alus/alused. Eraldi pakendatud pakke või aluseid käsitletakse iseseisvate saadetistena.
  2.6. Saatja – isik, kes soovib saata saadetise saajale või isik, kes annab kliendi nimel saadetise üle Itellale.
  2.7. Saaja – pakisildile saajana märgitud või saaja aadressil viibiv isik, kellele saadetis tuleb tarnida ja kellel on õigus saadetist vastu võtta.
  2.8. Tellimus – tellimus, mille klient on esitanud Itellale teenuse osutamiseks.
  2.9. Kuller – Itella saadetiste pakiveoteenust täitev isik.
  2.10. Pakiautomaat – kindla asukohaga seade, mis võimaldab saatjatelt saadetisi vastu võtta ja saajatele saata.
  2.11. Pakipunkt – kindel asukoht, kuhu on võimalik saajatele saadetisi saata.
  2.12. Sorteerimiskeskus – Itella struktuuriüksus, kus sorteeritakse, jaotatakse ja hoiustatakse riigisiseseid ja rahvusvahelisi saadetisi.
  2.13. Itella veebisait – Itella veebisait ja iseteeninduskeskkond www.itella.ee.
  2.14. Hinnakiri – Itella veebisaidil või iseteeninduses toodud tasu(d), mida klient peab teenuse osutamise eest maksma.
  2.15. Pakiteade – SMSi, e-kirja teel või muul viisil edastatav teade, mis teavitab saadetise tarneajast ning annab juhiseid tarneaja ja/või -koha muutmiseks.
  2.16. Uksekood või PIN-kood – numbritest koosnev kood, mis avab pakiautomaadi kapi ukse või mille alusel väljastatakse pakk
  2.17. Lisateenus – teenust täiendav või sellele lisaväärtust andev teenus (nt tolliprotseduur, isikutuvastus, lunamakse jne).
  2.18. Saadetise kaal ja mõõtmed – hinna arvestamisel lähtutakse saadetise mõõtmetest ja kaalust. Kaalu arvestamine on sätestatud teenusetingimustes mahukaaluna või tegeliku kaaluna. Lähtutakse tellimuses märgitud saadetise kaalust. Kui Itella teenuse osutamise käigus saadetist kaalub ja see osutub raskemaks, siis lähtub Itella saadetise tegelikust kaalust.
  2.19. Pakikaart/saadetise silt – saadetisele kirjutatud või kleebitud info, mis on vajalik teenuse osutamiseks.
  2.20. Saatedokumendid – dokumendid, mis on vajalikud saadetisega seotud tolliformaalsuste ja muude ametlike toimingute jaoks.
  2.21. Tarnekinnitus – kliendi, saaja või saatja antud saadetise kohaletoimetamise kinnitus, mis antakse käsiterminali puuteekraanil või pakiautomaadis uksekoodi või PIN-koodi sisestamisega.´
  2.22. Tarnekatse/tühisõit – saadetise vastuvõtmise või tarnimisega seoses tehtud sõit, mille korral ei saa saadetist Itellast või kullerist sõltumatul põhjusel saajalt vastu võtta või saajale tarnida. Tühisõidu eest on Itellal õigus nõuda kliendilt hinnakirja alusel tasu.
  2.23. Inkasso – võlgnevuse sissenõudmise teenust osutav ettevõte
  2.24. Kviitung – teenuse eest tasumist tõendav elektrooniline dokument.
 3. NÕUDED SAADETISELE
  3.1. Saadetised peavad vastama valitud teenuse teenusetingimustes sätestatud mõõtmetele (pikkus/laius/kõrgus) ja kaalule (kg).
  3.2. Klient kohustub saadetise pakendama ja tähistama õigete kontaktandmetega. Saadetise pakendi valib klient (saatja). Juhised paki pakendamise kohta on leitavad veebisaidilt. Saadetised tuleb pakendada nii, et:
  a) ilma pakendit rikkumata ei ole võimalik paki sisule juurde pääseda;
  b) väline pakend kannatab diagonaalis kukkumist 100 cm kõrguselt;
  c) pakk ei määriks ega kahjustaks teisi pakke, vahendeid ja kolmandate isikute vara ning ei ohustaks saadetise saajat ega Itella töötajaid;
  d) pakend vastaks sisule ja kaalule, kujule ja tüübile ning transpordiviisile;
  e) klient kohustub andma Itellale õigeaegseid ja piisavaid juhised, et tagada teenuse osutamisel saadetise sisu säilimine ja hoida ära saadetise või selle sisu kahjustumine;
  f) kergesti purunevate esemete pakkimisel on kasutatud sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms), mis ei lase esemetel transpordi käigus kasti sees ringi liikuda;
  g) pakendi tähistus, pakikaart ja/või muud tähistavad sildid ei tohi olla paigutatud üle pakendi nurkade ja/või äärte; korduskasutuspakendi kasutamisel tuleb eemaldada kõik vanad sildid;
  h) alusele paigutatud saadetised ei tohi ulatuda üle aluse äärte;
  i) saatedokumendid peavad olema suletavas kileümbrikus, mis on kinnitatud saadetise välisküljele. Klient vastutab saatedokumentide õigsuse eest.
 4. KEELATUD SAADETISED
  4.1. Itella teenuste kaudu on keelatud saata järgmisi esemeid ja kaupu:
  4.1.1. kiiresti riknevad bioloogilised ja nakkusohtlikud ained;
  4.1.2. radioaktiivsed, lõhke-, söövitavad, mürk-, tuleohtlikud, külmakartlikud ained;
  4.1.3. esemed või ained, mis võivad nende laadi või pakendamise tõttu määrida või kahjustada teisi saadetisi või teisaldusseadmeid, nt vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkekindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud;
  4.1.4. raha, pangakaardid, kinkekaardid, mündid, väärtpaberid, obligatsioonid, väärismetallid ja -kivid;
  4.1.5. dokumendid, isikut tõendavad dokumendid, reisidokumendid, eristaatust andvad load ja dokumendid;
  4.1.6. elustaimed, -loomad, -linnud, -kalad;
  4.1.7. vastava pakenduseta teravad esemed ja magnetid;
  4.1.8. narkootilised ja psühhotroopsed ained;
  4.1.9. laskemoon ja relvad;
  4.1.10. pornograafiline või erootiline materjal, milles kirjeldatakse või kujutatakse laste seksuaalset ärakasutamist (lastepornograafia), inimeste seksuaalseid akte koos loomadega, nekrofiiliat või pornograafilist vägivalda;
  4.1.11. esemed või ained, mille importimine või levitamine on lähte- või sihtriigis keelatud.
  4.2. Keelatud sisuga saadetiste eest Itella ei vastuta.
  4.3. Itellal on õigus keelatud sisuga saadetiste tarnimine peatada ja hävitada need saadetised, mis on ohtlikud Itella töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ja teistele saadetistele.
  4.4. Saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses keelatud ainete või pakendamisnõuetele mittevastava saadetisega.
 5. TEENUSTE OSUTAMINE
  5.1. Teenuste (eri)tingimused on toodud Itella veebisaidil, iseteeninduskeskkonnas või pooltevahelise lepingus. Klient valib saadetise saatmiseks sobiva teenuse, mille tingimused on sätestatud konkreetse teenuse teenusetingimustes:
  5.1.1. Smartposti pakiautomaatide ja pakipunktide teenus;
  5.1.2. Smartkuller pakiveo kullerteenus;
  5.1.3. Express Business Daypaki saatmine Euroopasse ja pakkide ja aluste transport Eestisse, Soome, Lätti ja Leetu;
  5.1.4. Parcel Connect – pakkide saatmine Eestisse, Lätti, Leetu ja Soome ja Euroopasse;
  5.1.5. PickUp ja Home Parcel Rootsi ja Taani;
  5.1.6. Kohalik ja rahvusvaheline maanteetransport;
  5.1.7. Laoteenus – Itella pakub oma klientidele laoteenuseid sh kaupade ja saadetiste vastuvõtmist, ladustamist, kaupade komplekteerimist ja tagastuslogistikat.
  5.2. Klient esitab teenuse osutamise tellimuse iseteeninduses, automaatse liidestuse või Itella klienditeenindusele e-kirja teel või muus lepingus sätestatud vormis. Klient esitab tellimuses olulised andmed (sh saadetise kaal ja mõõtmed, saatja ja saaja andmed, lähte- ja sihtkoht) ja lisab teenuse osutamise jaoks vajalikud juhised. Itellal on õigus küsida täiendavaid andmeid ja juhiseid.
  5.3. Itellal on õigus Itella teenuste valiku piires kliendi valitud teenust ja/või lisateenuseid muuta, kui kliendi tellitud teenus ei vasta konkreetse teenuse ja saadetise tingimustele. Tingimustele mittevastava saadetise korral on Itellal õigus valida tingimustele ja nõuetele vastav teine teenus ning arveldada selle teenuse alusel, millele lisandub teenuse ümbervormistamise tasu vastavalt lisateenuste hinnakirjale.
  5.4. Teenusega seotud saadetise eeldatav tarneaeg oleneb eelkõige tellimuse esitamise ajast ja konkreetse teenuse tingimustest. Eeldatavad tarneajad on üldjuhul toodud Itella veebisaidil ja iseteeninduses või pooltevahelises lepingu hinnapakkumises. Eeldatavate tarneaegadega ei kaasne ajaline lubadus.
  5.5. Teenuse osutamisel kasutatakse kolmandaid isikuid, kelle tegevuse eest vastutab Itella.
  5.6. Itella ei vastuta kliendi, saatja, saaja või nende esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest, välja arvatud juhul, kui osutatakse teenust, mille eritingimuseks on isiku tuvastamine või esindusõiguse kontrollimine.
 6. TEENUSTE EEST TASUMINE
  6.1. Klient kohustub tasuma Itellale teenuste osutamise eest tasu kehtiva hinnakirja alusel.
  6.2. Itellal on õigus muuta hinnakirja, teavitades sellest klienti vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
  6.3. Kalendrikuu jooksul osutatud teenuste eest tasub klient arve alusel järgmise kuu 14. (neljateistkümnendaks) kuupäevaks.
  6.4. Kui klient hilineb arve tasumisega üle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva, on Itellal õigus piirata teenuse osutamist.
  6.5. Kui klient on arve maksetähtaega ületanud 21 (kahekümne ühe) päeva võrra, on Itellal õigus loovutada nõue inkassosse sissenõudmiseks. Kõik inkasso teenustasud tasub klient inkasso hinnakirja alusel lisaks tasumata arve summale.
  6.6. Maksetähtaja ületamise korral on Itellal õigus peatada teenuste osutamine ja kasutada võlaõigusseaduse § 803 lõike 1 kohaselt pandiõigust saadetisele koos saatedokumentidega teenuse osutamisest tulenevate nõuete tagamiseks.
  6.7. Itella veebi või Iseteeninduse vahendusel teenuse eest tasumisel nõustub klient tingimusega, et ta saab teenuse ostu kinnitava kviitungi üksnes elektroonilisel teel. Teenuse eest tasutud maksetehingu elektrooniline kviitung saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile. Maksetehing kajastub ka kliendi pangakaardi kontol.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  7.1. Itella järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi. Isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis moodustavad üldtingimuste lahutamatu osa, on leitavad siit.
  7.2. Itella töötleb järgmisi isikuandmeid:
  7.2.1. kliendi, saatja ja saaja kontaktandmed (nimi, aadress, asukoht, telefoninumber, e-posti aadress);
  7.2.2. kliendi makseandmed;
  7.2.3. lisateenuse „Saaja tuvastamine ID-kaardiga või vanuse kontrollimine“ korral saaja isikut tõendava dokumendi andmed ja isikukood;
  7.2.4. kampaaniates osalemisel osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.
  7.3. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete töötlemise põhimõtetes toodud viisil ja teenuste osutamiseks vajalikul määral, st saadetiste vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, transportimiseks ja tarnimiseks ning saadetistega seotud tolliprotseduuride jaoks. Muudel juhtudel, st turunduskampaaniate ja loosimiste tegemiseks, töötleb Itella isikuandmeid kliendi nõusolekul.
  7.4. Teenuse osutamise raames võidakse isikuandmeid edastada ilma kliendi täiendava loata:
  7.4.1. Itella alltöövõtjatele, keda kasutatakse teenuse osutamisel;
  7.4.2. isikutele ja asutustele, kellele on edastamine vajalik valitud teenuse osutamiseks või on nõutud seaduse alusel või avalike huvide kaitseks.
  7.5. Itella säilitab isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks või seadustes ettenähtud tähtajani.
  7.6. Itella rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et tagada isikuandmete töötlemisel vajalik turvalisuse tase.
  7.7. Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus:
  7.7.1. saada Itellalt teavet oma isikuandmete ja nende kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja määral;
  7.7.2. nõuda Itellalt seaduses sätestatud juhtudel oma isikuandmete kasutamise lõpetamist ning parandamist, sulgemist ja kustutamist;
  7.7.3. nõustuda või keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil, teavitades sellest Itellat;
  7.7.4. pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 8. VASTUTUS
  8.1. Itella vastutab saadetise kaotsimineku, vähenemise ja kahjustumise eest saadetise veoks vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni, samuti saadetise tarneviivituse eest.
  8.2. Itella ei vastuta saadetise kaotsimineku, vähenemise, kahjustumise, tarneviivituse ja muude kahjude, sh kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, kui selle on põhjustanud:
  8.2.1. kliendi eksimus või lepingutingimuste rikkumine;
  8.2.2. saadetises oleva kauba omadustest tulenev kahjustumine, nt purunemine, lekkimine, riknemine, roostetamine, käärimine jne;
  8.2.3. pakendi puudumine või puudulik pakend;
  8.2.4. vale või mittetäielik aadress või saadetise tähistus;
  8.2.5. kohustuse rikkumine või kahju põhjustamine vääramatu jõu tõttu.
  8.3. Saadetise kauba kadumise või vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud soetusmaksumuse alusel.
  8.3.1. Kui kaup on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige kauba parandamise mõistlikud kulud ja võimaliku väärtuse vähenemise.
  8.3.2. Klient peab tõendama, et kahjustatud kaubal ei ole jääkväärtust.
  8.3.3. Lisaks kuuluvad hüvitamisele CMR-i kohaselt kaotsiläinud saadetise veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud.
  8.4. Kliendil on õigus nõuda hüvitist saadetise kaotsimineku eest, kui kaupa ei ole üle antud:
  8.4.1. 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud veotähtaja saabumist;
  8.4.2. 60 (kuuekümne) päeva möödudes, kui veotähtaega ei ole kokku lepitud.
  8.5. Itella vastutab saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR ile ja võlaõigusseadusele summas kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud saadetise brutokaalu kilogrammi eest, välja arvatud:
  8.5.1. teenused Parcel Connect Baltics, mille korral on vastutus piiratud summaga kuni 500 eurot saadetise kohta.
  8.6. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus oleneb avaldatud kursist*.
  8.7. Kui on tõendatud, et kauba tarneviivitus on tekitanud kliendile kahju, siis on Itella kohustatud hüvitama kahju summas, mis ei ületa saatekulu summat.
  8.8. Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Itella ei hüvita.
  8.9. Klient on kohustatud hüvitama Itellale tekkinud kahju, mille põhjuseks on:
  8.9.1. puudulikult pakendatud, tähistatud või deklareeritud pakend;
  8.9.2. juhused, kus Itella on olnud kohustatud kliendi eest tasuma tolli- või muid ametlikke makse või andma tagatisi.
 9. PRETENSIOONIDE JA NÕUETE ESITAMINE
  9.1. Kõik saadetise kahjustumist, vähenemist, kaotsiminekut või tarneviivitust puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab klient esitama Itellale kirjalikus vormis koos nõuet tõendavate dokumentidega.
  9.2. Pooled lähtuvad kaubasaadetise kaotsiminekuga seotud nõuete esitamisel kohaldatavast õigusest.
  9.3. Kui saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on saadetise üleandmisel või kättesaamisel välisel vaatlusel tuvastatav, tuleb Itella klienditeenindust sellest koheselt teavitada.
  9.4. Kui saadetise tavapärasel vastuvõtmisel saaja poolt ei olnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis võib klient esitada Itellale pretensiooni või kahjunõude (klikkides laed alla faili) hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates saadetise saajale üleandmise või kohaletoimetamise päevast.
  9.5. Nõude registreerimise kuupäev on päev, mil nõude esitaja saab Itella klienditeenindusosakonnalt kinnituse nõude registreerimise kohta. Nõude registreerimise kuupäeva ei arvestata nõude läbivaatamisaja sisse.
  9.6. Nõude esmase valideerimise tähtaeg saabub 14 päeva järel.
  9.7. Itellal on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud saadetise esitamist.
  9.8. Itella ja kliendi vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

*Näiteks 1 kg kaaluva kauba kahju korral makstava kahjuhüvitise arvutamine – kg × 8,33 × SDR: 1 × 8,33 × 1.222350  = 10,18 eurot. (02.01.2024). SDR-i kursid on leitavad siit.