Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted (kehtivad kuni 20.06.2023)

Itella Estonia OÜ (Itella) suhtub andmete nõuetekohasesse töötlemisse täie tõsidusega. See hõlmab õiglast ja läbipaistvat töötlemist ning andmekaitse põhimõtete teadvustamist ja nende täitmist.

Itella järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi.

Isikuandmetena kajastuvad mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt kontaktandmed: nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress ja päringu-, tagasiside-, e-kirja saates tekkivad andmed).

Itella klientide ehk teenuste kasutajate isikuandmeid töötleme selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi.

Õigustatud huvi alusel töötleb Itella isikuandmeid järgmistel juhtudel: õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, tehniliste süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamise eesmärkidel, äritegevuse arendamiseks ja uute Teenuste väljatöötamiseks (tehakse andmeanalüüse, turu-uuringuid, viiakse läbi kliendiküsitlusi jne), äritegevuse riskide haldamiseks, tagasinõuete esitamiseks ning teatud juhtudel otseturustuse eesmärkidel.

  • Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Itella otseturustuse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahulolu küsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile marketing@itella.com. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.
  • Isikuandmete automatiseeritud töötlemist, st profileerimist ja andmete modelleerimist, kasutab Itella selleks, et pakkuda Kliendi eelistustele vastavaid teenuseid, määrata teenuste hindu, tuvastada pettusi ja pettuste ohtu või täita turunduslikke eesmärke. Automaatse otsustamise puhul kasutatakse otsuste tegemiseks neid andmeid, mis Itellal Kliendi kohta on. Kliendil on õigus edastada Itellale oma arvamus ning vaidlustada automaatsed otsused, saates vastava teate e-postile marketing@itella.com.

Isikuandmete töötlemine on läbipaistev, mis tähendab, et andmesubjektil on õigus saada teavet tema andmete töötlemise kohta Itellas. Ühtlasi eeldab läbipaistvus, et vajaduse korral on võimalik osutada isikuandmete töötlemisega seotud dokumentidele, et näidata otsuseid, valikuid ja kohaldamisi ning nende aluseid.

Itellas töödeldavate isikuandmete kaitseks mõeldud meetmed ja kontrollmehhanismid valitakse riskianalüüsi põhjal. Sel viisil analüüsitakse riske ettevõtte vajaduste ja andmesubjektide ning neid puudutava teabe alusel.

Kui mõni alltöövõtja töötleb Itella eest Itella isikuandmeid, peab Itella tagama, et nimetatud alltöövõtja töötleb andmeid Itellaga samade põhimõtete alusel.

Igasugune isikuandmete väärkasutus või eeskirjavastane kasutamine võetakse uurimise alla ja sellisest kasutusest teatatakse vastavalt juhtumi raskusele.

Itella eesmärk on isikuandmete töötlemisel Itellas alati järgida järgmisi andmekaitsepõhimõtteid:

  • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

Isikuandmeid tuleb kasutada viisil, mis on andmesubjekti seisukohast seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

  • Eesmärgi piirang

Isikuandmeid tuleb koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei tohi hiljem töödelda viisil, mis on vastuolus töötlemise algse eesmärgiga.

  • Võimalikult väheste andmete kogumine

Isikuandmed peavad olema asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

  • Õigsus

Töödeldavad isikuandmed peavad olema kehtivad, õiged ja vajaduse korral ajakohastatud.

  • Säilitamise piirang

Isikuandmeid võib säilitada ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

  • Autentsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus

Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, mis tagab andmete asjakohase turvalisuse, sh kaitseb ebaseadusliku või loata töötlemise eest ning juhusliku hävitamise, kaotamise või kahjustumise eest (andmeturve).

Itella eesmärk on olla igal ajal suuteline tõendama nii dokumentide alusel kui ka praktilises tegevuses, et ta täidab eeltoodud põhimõtteid (vastutus).

  • Küsimuste korral isikuandmete töötlemise osas, helistage palun Itella Estonia OÜ infotelefonil +3726990431 või saatke e-mail estonia@itella.com
  • Klient saab taotleda oma isikuandmete kustutamist, võttes ühendust aadressil info@smartpost.ee.