Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Isikuandmete edastamine

Itellal on õigus edastada Klientide isikuandmeid seadusega lubatud ja/või nõutavas ulatuses ning isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest tulenevaid nõudeid järgides. Seda üksnes nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning ainult neile andmete saajatele, kes kohustuvad neid nõuetekohaselt kaitsma.

  • Posti Group`i kontserni ettevõtetel on õigus seaduses lubatud ulatuses töödelda Itella klientide isikuandmeid käesolevas Põhimõtetes toodud eesmärkidel ning ettevõtte juhtimis- ja äriotsuste tegemiseks;
  • Koostööpartnerid töötlevad Itella Klientide isikuandmeid Itella nimel. Kõnealused partnerid võivad töödelda isikuandmeid üksnes vastavalt Itella juhistele ja ulatuses, mis on vajalik partneri ja Itella vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Koostööpartnerite kasutamisel rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesolevate Põhimõtete kohaselt. Volitatud töötlejate hulka kuuluvad näiteks veoettevõtted (kõik transpordiviisid), kullerteenuse pakkujad, IT-teenuse pakkujad, seadmete hoolduspartnerid, reklaami- ja turundusagentuurid, kes teostavad Itella nimel turundustegevust, inkassofirma. Need kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui Itellaga kokkulepitud teenuse osutamiseks. Itella nimel isikuandmeid töötlevate volitatud töötlejatega sõlmime andmetöötluslepingud, milles määrame kindlaks isikuandmete töötlemise asjaolud, kohustame rakendama asjakohaseid turvameetmeid ning tagama kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ja konfidentsiaalsuse;
  • Seaduses toodud juhtudel võime edastada Klientide isikuandmeid riigiasutustele (nt politseile, prokuröridele, kohtutele jne). Teeme seda vaid seaduses toodud juhtudel rakendades ettenähtud meetmeid;
  • Kolmandatele isikutele edastame Kliendi isikuandmeid ainult Kliendi nõusolekul, mille oleme saanud seoses konkreetse teenuse või eesmärgiga;
  • Maksehäiretega tegelevatele ettevõtetele võime edastada Klientide maksehäire andmeid vastavalt seaduses ettenähtud reeglitele ka maksehäire avaldajatele. Itellal on õigus esitada võlgnike (st isikud, kes ei ole õigeaegselt ja nõuetekohaselt täitnud oma rahalisi kohustusi Itella ees) andmeid ettevõtjatele, kes haldavad võlglaste teavet ning kes esitavad kolmandatele isikutele andmeid krediidivõime ja võlgnevuste haldamise eesmärgil. Võlgniku andmed esitatakse seaduses sätestatud tingimustel alles pärast seda, kui isikule on teatatud rahaliste kohustuste rikkumisest;
  • Võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtetele edastame Klientide isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik võlgade sissenõudmise algatamiseks ja täitmiseks;
  • Juriidiliste, auditeerimise ja muud eriteenuste pakkujad, kohtutäiturid jne. Muudel seaduses sätestatud või lubatud alustel;
  • Seoses ühinemiste ja omandamiste ning erinevate äritehingute ja üleandmistega.

Kui Teil on täpsemaid küsimusi Itella volitatud töötlejate kohta, palun saatke e-kiri aadressile estonia@itella.com