Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Itella Estonia OÜ (Itella) suhtub andmete nõuetekohasesse töötlemisse täie tõsidusega. See hõlmab õiglast ja läbipaistvat töötlemist ning andmekaitse põhimõtete teadvustamist ja nende täitmist. Andmesubjekti õigusi austatakse ning andmeid töödeldakse üksnes õiguslikul alusel ja sellises ulatuses, mis on vajalik Itella pakutavate teenuste osutamiseks.

Itella täidab kõiki ettevõttele kohaldatavaid andmekaitse õigusakte, sh Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärust, ning käesolevate põhimõtete eesmärk on võtta kokku vastavad Itellas rakendatavad põhinõuded.

Isikuandmete töötlemine on läbipaistev, mis tähendab, et andmesubjektil on õigus saada teavet tema andmete töötlemise kohta Itellas. Ühtlasi eeldab läbipaistvus, et vajaduse korral on võimalik osutada isikuandmete töötlemisega seotud dokumentidele, et näidata otsuseid, valikuid ja kohaldamisi ning nende aluseid.

Itellas töödeldavate isikuandmete kaitseks mõeldud meetmed ja kontrollmehhanismid valitakse riskianalüüsi põhjal. Sel viisil analüüsitakse riske ettevõtte vajaduste ja andmesubjektide ning neid puudutava teabe alusel.

Kui mõni alltöövõtja töötleb Itella eest Itella isikuandmeid, peab Itella tagama, et nimetatud alltöövõtja töötleb andmeid Itellaga samade põhimõtete alusel.

Igasugune isikuandmete väärkasutus või eeskirjavastane kasutamine võetakse uurimise alla ja sellisest kasutusest teatatakse vastavalt juhtumi raskusele.

Itella eesmärk on isikuandmete töötlemisel Itellas alati järgida järgmisi andmekaitsepõhimõtteid:

  • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus. Isikuandmeid tuleb kasutada viisil, mis on andmesubjekti seisukohast seaduslik, õiglane ja läbipaistev.
  • Eesmärgi piirang. Isikuandmeid tuleb koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei tohi hiljem töödelda viisil, mis on vastuolus töötlemise algse eesmärgiga.
  • Võimalikult väheste andmete kogumine. Isikuandmed peavad olema asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
  • Õigsus. Töödeldavad isikuandmed peavad olema kehtivad, õiged ja vajaduse korral ajakohastatud.
  • Säilitamise piirang. Isikuandmeid võib säilitada ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.
  • Autentsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, mis tagab andmete asjakohase turvalisuse, sh kaitseb ebaseadusliku või loata töötlemise eest ning juhusliku hävitamise, kaotamise või kahjustumise eest (andmeturve).

Itella eesmärk on olla igal ajal suuteline tõendama nii dokumentide alusel kui ka praktilises tegevuses, et ta täidab eeltoodud põhimõtteid (vastutus). Küsimuste korral isikuandmete töötlemise osas, helistage palun Itella Estonia OÜ infotelefonil +372 6990431 või saatke e-mail estonia@itella.com